Regulamin

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z LOKALU PRZEZ KLIENTA

Willa Józefina - P+P-Paszt, Pietraszkiewicz Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Chmielewskiego 22A, 70-028 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000207944, REGON: 812698064, NIP: 8512868912, będąca stroną umowy najmu Apartamentu na pobyt turystyczny z Klientem zwaną dalej P+P.

Klient – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu na pobyt turystyczny, będącego we władaniu przez P+P.

Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej http://www.willajozefina.pl/, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach turystycznych.


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki korzystania z lokali, zwane dalej Warunkami, stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu na pobyt turystyczny zawartej pomiędzy Klientem, a P+P.  
 2. P+P oświadcza, że jest uprawniony w ramach sprawowanego zarządu najmem do świadczenia usług czasowego udostępniania Apartamentu Klientom na krótkotrwałe pobyty turystyczne.
 3. W ramach umowy najmu, P+P zobowiązuje się przygotować Apartament dla Klienta oraz udostępnić go, w zamian za ustalone wynagrodzenie.
 4. P+P stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk w dziedzinie hotelarstwa.
 5. P+P świadczy również usługi towarzyszące krótkotrwałemu najmowi Apartamentu takie jak: marketingowe, reklamowe, utrzymania czystości i dozoru oraz informacyjne.

§ 2 Rezerwacja

 1. Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy najmu, Klient zobowiązuje się zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu.
 2. Rezerwacji można dokonywać przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Aktualny katalog Apartamentów do krótkotrwałego; turystycznego wynajmu wraz z ich szczegółowym opisem znajduje się na stronie: http://www.willajozefina.pl/
 3. Rezerwacji Apartamentu Klient może dokonywać w następujący sposób:
 4. Do dokonania rezerwacji on-line, Klient powinien skorzystać z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox lub Opera.
 5. Klient po dokonaniu rezerwacji Apartamentu on-line lub drogą mailową, otrzyma na swoją elektroniczną skrzynkę pocztową e-mail formularz, w którym znajdują się informacje o dokonanej rezerwacji (numer rezerwacji, miejsce, czas, cena rezerwacji, sposób płatności) oraz link potwierdzający dokonanie rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji odbywa się poprzez kliknięcie linka potwierdzającego znajdującego się w wyżej wymienionym formularzu, co oznacza również zawiązanie umowy najmu między P+P, a Klientem. W przypadku nieotrzymania formularza do potwierdzenia rezerwacji, Klient powinien skontaktować się telefonicznie z centrum rezerwacji P+P w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji Apartamentu, celem potwierdzenia rezerwacji drogą telefoniczną, lub ponowienia próby doręczenia formularza drogą elektroniczną.
 6. W przypadku dokonania rezerwacji drogą telefoniczną, potwierdzenie dokonania rezerwacji dokonać należy również drogą telefoniczną. Potwierdzenie dokonania rezerwacji drogą telefoniczną oznacza również zawiązanie umowy na warunkach określonych w Regulaminie.
 7. W przypadku dokonania rezerwacji i niepotwierdzenia jej w ciągu 24 godzin od jej dokonania, rezerwacja zostanie anulowana.
 8. Rezerwacji Apartamentu można dokonywać na okres, co najmniej 2 dni, co stanowi też minimalny czas trwania umowy najmu.
 9. Zdjęcia, wyposażenie i udogodnienia Apartamentów oraz podane na stronie internetowej ceny mają jedynie charakter informacyjny, poglądowy i reklamowy. Rzeczywisty stan Apartamentu oraz cena jego wynajmu podana zostaje w  formularzu otrzymanym po dokonaniu rezerwacji lub w rozmowie telefonicznej.

§ 3 Opłata za usługę i warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za wynajem Apartamentu na pobyt turystyczny jest każdorazowo podana w formularzu potwierdzenia rezerwacji otrzymywanym po dokonaniu rezerwacji lub telefonicznie przy dokonywaniu rezerwacji (§ 2 ust. 4 i 5 Warunków).
 2. Opłata wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej i w formularzu rezerwacyjnym zawiera 8% podatek od towarów i usług.
 3. Opłata za wynajem Apartamentu obejmuje:
  • opłatę za przygotowanie Apartamentu (jeśli dotyczy),
  • opłatę za pobyt w Apartamencie liczby osób ustalonej w umowie, 
  • opłatę za parking. 
  Do opłaty za wynajem doliczane mogą być dodatkowe opłaty i kaucje, opłata za śniadanie (opcjonalnie) wskazane w formularzu rezerwacyjnym lub umowie. Umowa najmu nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników oraz wypożyczenia łóżeczka dziecięcego (opcjonalnie).
 4. Po dokonaniu rezerwacji (§ 2 ust. 3 Warunków), w ciągu 1 dnia (24 godziny) Klient zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy wskazany w formularzu rezerwacyjnym opłatę rezerwacyjną w wysokości 100% opłaty za wynajem Apartamentu (decyduje data księgowania na koncie P+P). W przypadku braku wpłaty w tym terminie P+P dokona anulowania rezerwacji. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna ze względu na koszty związane z przygotowaniem apartamentu.
 5. W przypadku braku wpływu opłaty rezerwacyjnej do dnia wskazanego w formularzu, rezerwacja ulega anulowaniu. Opłata rezerwacyjna wpłacona po terminie wskazanym w formularzu przywraca rezerwację, o ile P+P nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 6. Płatności można dokonywać:
  • na rachunek bankowy P+P: PL 36 1140 2004 0000 3502 7938 1780
  • za pośrednictwem płatności online: IAI

§ 4 Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta

Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy Apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym przez Klienta terminie. W takim przypadku zmiana terminu rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie. Do 14 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności apartamentów.

§ 5 Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez P+P

 1. Zmiana rezerwacji przez P+P jest możliwa w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony P+P. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas P+P ma obowiązek zaproponować Klientowi inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną (anulacja rezerwacji).
 2. W wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie, awarii systemu rezerwacji) P+P zastrzega sobie możliwość udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego apartamentu, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na Apartament zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a P+P ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną.
 3. P+P zastrzega sobie prawo do odwołania bez podania powodu rezerwacji w ciągu 24 h od jej dokonania. W przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków.

§ 6 Procedura pobytu Klienta

 1. Pobyt w Apartamencie zaczyna się od godziny 16:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Apartamentu od przedstawiciela P+P o ustalonej przez Strony godzinie, sprawdzając jego stan techniczny i czystość. Biuro otwarte jest w określonych godzinach, w zależności od sezonu. Informacje na temat dokładnego stanu technicznego Apartamentu Klient może otrzymać na swoje życzenie. Jeśli przyjazd jest planowany w godzinach innych niż godziny otwarcia Biura, Klient ma obowiązek powiadomić pracowników o tym, co najmniej 24 godziny przed dniem przyjazdu. Przyjazdy w godzinach wieczornych mogą być objęte dodatkową opłatą w wysokości do 100 złotych.
 2. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych P+P ma obowiązek pobrać od Klienta kaucję w wysokości 200 zł opłaty za pobyt w Apartamencie. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi do 14 dni od zakończenia pobytu. O ile sprawdzenie Apartamentu w obecności najemcy okaże się niemożliwe P+P zastrzega sobie prawo sprawdzenia Apartamentu w ciągu max 3 dni od wyjazdu najemcy i zwrot kaucji przelewem bankowym na konto najemcy w ciągu 14 dni od daty wyjazdu.
 3. Zakończenie pobytu następuje o godzinie 11:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godz. 11:00 lub innej ustalonej z P+P, Klient jest zobowiązany zwrócić klucze przedstawicielowi P+P.
 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00  zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.
 5. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.
 6. Palenie w apartamentach jest zabronione. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości  500 złotych, stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon i narzut w apartamencie.
 7. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem.
 8. Klient zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających z nim w Apartamencie nie przekraczała tej, która została określona jako maksymalna w katalogu, na stronie internetowej lub w formularzu rezerwacyjnym.
 9. Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie (chyba, że uzgodniono inaczej z P+P).
 10. Klient oraz osoby mu towarzyszące są zobowiązane do umożliwienia przedstawicielowi P+P ich czasowego zameldowania w Apartamencie.
 11. P+P nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu w którym usytuowany jest apartament jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od obiektu dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.
 12. Obowiązkiem Klienta jest bieżące utrzymywanie Apartamentu w czystości w stanie adekwatnym do normalnego użytkowania. W przypadku pozostawienia Apartamentu w stanie, który wymaga ponadnormatywnego sprzątania
 13. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie P+P ma prawo potrącić Klientowi z kaucji należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej, koszty doprowadzenia Apartamentu do stanu pierwotnego bądź należytego, jak i innych odszkodowań. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Klient zobowiązany jest niezwłocznie pokryć tę różnicę.
 14. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, P+P ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu, zachowując kaucję.
 15. W trakcie pobytu w Apartamencie Klient ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi i żądania pod numer telefonu znajdujący się w pisemnej informacji znajdującej się w Apartamencie.

§ 7 Program lojalnościowy

 1. Dla Klientów powracających do nas i dokonujących rezerwacji tylko i wyłącznie przez stronę internetową www.willajozefina.pl lub telefonicznie oferujemy poniższe rabaty:

  * 5%-dla Klienta, który dokonuje rezerwacji po raz drugi i kolejny,
  * 10%-dla Klienta, który dokonuje rezerwacji po raz trzeci i czwarty,
  * 15%-dla Klienta, który dokonuje rezerwacji po raz piąty i kolejny.

 2. Ze zniżek oferowanych w programie lojalnościowym można skorzystać wyłącznie w następujących Apartamentach: 2, 14, 16, 22, 24, 36, 42 i 48. 

§ 8 Dane kontaktowe

 1. P+P korzysta z następujących danych kontaktowych:
  • nr. telefonu: 510 921 887, +48 (91) 48 25 803, +48 (91) 48 25 035, 601 497 771 (numery telefonu biur lokalnych dostępne na stronie internetowej www pod zakładką „Kontakt”)
  • adres strony internetowej:  http://www.willajozefina.pl/
  • adres poczty elektronicznej: biuro@willajozefina.pl
 2. Właścicielem serwisu www.willajozefina.pl jest P+P-Paszt, Pietraszkiewicz Spółka Jawna. Właścicielowi przysługują również prawa majątkowe do niniejszego serwisu.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy najmu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 2. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione wobec niego do chwili odstąpienia od umowy z wyłączeniem par.3, pkt 4 regulaminu. 
 3. Odstąpienia od umowy należy dokonać poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy wskazany w § 7.

§ 10 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie pisemnie do siedziby lub biura lokalnego P+P. Adres biura lokalnego P+P dostępne są na stronie internetowej http://www.willajozefina.pl/ pod zakładką „Kontakt”.
 3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres pocztowy lub drogą telefoniczną. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.
 4. Jeżeli P+P nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, może zwrócić się o mediację do Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wniosek o rozpatrzenie sporu należy kierować do Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie na adres: ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-104 Warszawa.

§ 11 Faktury dokumentujące transakcje sprzedaży

Przy dokonywaniu rezerwacji Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o chęci otrzymania faktury podając dane podczas rezerwacji oraz wysyłając maila z danymi na adres: rezerwacje@willajozefina.pl. W przypadku braku wiadomości mailowej, nie będzie możliwości wystawienia faktury. Jednocześnie, akceptując regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur dokumentujących transakcje sprzedaży w postaci dokumentu elektronicznego. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - dalej: RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest P+P-Paszt, Pietraszkiewicz S.J., z siedzibą w Szczecinie 70-028, ul. Chmielewskiego 22A. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować przy pomocy a-mail: biuro@pplusp.biz
 2. Dane osobowe zbierane są poprzez dobrowolne wypełnienie przez Klienta formularza rezerwacyjnego lub poprzez podanie wymaganych w formularzu danych w bezpośrednim kontakcie obsłudze recepcji obiektu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i wykonania usługi;
 3. Formularz rezerwacyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być dobrowolnie wypełnione przez Klienta. Dane osobowe, wskazane w formularzu rezerwacyjnym są przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, a następnie w celu wykonania usługi określonej w Umowie;
 4. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu;
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
  • w przypadku dodatkowo wyrażonej zgody – także w celu przesyłania Państwu treści marketingowych, zawierających w szczególności informacje o promocjach, usługach, konkursach, eventach a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z wysyłaniem tych treści.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji oraz na realizacji działań marketingowych ( 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres korzystania przez Państwa z tych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.
 2. Jeśli zażądają Państwo zaprzestania wysyłania treści marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od otrzymania tego żądania. Wówczas Państwa dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką.
 3. Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Komu przekazywane są niektóre dane osobowe, np.:
  • Korzystamy z Google Analytics link do polityki prywatności firmy https://policies.google.com/?hl=pl oraz Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/update
  • Dane firm realizują płatności w celu realizacji rezerwacji: Przelewy24.
  • IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, jako operatora IdoSell Booking, oprogramowania z którego korzystasz i my przetwarzamy dane.
  • Biuro księgowe firmy P+P-Paszt, Pietraszkiewicz S.J., z siedzibą w Szczecinie 70-028, ul. Chmielewskiego 22A.